خبرنامه هیدرولیک، شماره آبان‌ماه ۱۳۹۷

شماره آبان‌ماه ۱۳۹۷ خبرنامه هیدرولیک منتشر گردید. این شماره را از طریق لینک زیر می‌توانید دریافت نمایید:

سال ۲۴،  شماره ۲، آبان‌ماه ۱۳۹۷

اخبار مرتبط

Meeting of the Board Directors of the Water Sciences Union with Representatives of International Relations of Scientific Associations

  Following the coordination with Scientific Associations, on Wednesday, February 6, 2017, from 16:00 to …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *