انجمن هیدرولیک ایران یکی از قدیمی‌ترین انجمن‌های علمی مرتبط با آب و از فعال‌ترین آن‌هاست که در راستای استمرار فعالیت‌ها و تقویت حرکت انجمن و متخصصان و دانش‌پژوهان علم هیدرولیک سالانه در سطح ملی اقدام به برگزاری کنفرانس هیدرولیک ایران می‌نماید و در طول فعالیت‌های چند ده‌ساله خود توانسته است شانزده دوره موفق کنفرانس هیدرولیک برگزار نماید.

قابل‌ذکر است این کنفرانس هرسال دریکی از دانشگاه‌های معتبر کشور برگزار می‌شود. امسال هجدهیمن کنفرانس هیدرولیک ایران در روزهای 16 تا 17 بهمن ماه در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

 سوابق کنفرانس های پیشین به شرح زیر است:

هجدهمین دوره کنفرانس هیدرولیک

هفدهمین دوره کنفرانس هیدرولیک

شانزدهمین دوره کنفرانس هیدرولیک  پانزدهمین دوره کنفرانس هیدرولیک

چهاردهمین دوره کنفرانس هیدرولیک  سیزدهمین دوره کنفرانس هیدرولیک

دوازدهمین دوره کنفرانس هیدرولیک  یازدهمین دوره کنفرانس هیدرولیک

دهمین دوره کنفرانس هیدرولیک  نهمین دوره کنفرانس هیدرولیک

هشتمین دوره کنفرانس هیدرولیک  هفتمین دوره کنفرانس هیدرولیک

ششمین دوره کنفرانس هیدرولیک  پنجمین دوره کنفرانس هیدرولیک

چهارمین دوره کنفرانس هیدرولیک  سومین دوره کنفرانس هیدرولیک

دومین دوره کنفرانس هیدرولیک  اولین دوره کنفرانس هیدرولیک