گزارش تصویری برگزاری سخنرانی علمی خرداد ۹۸

*** علاقه مندان می توانند فایل ارائه سخنرانی را از این لینک دریافت نمایند. ***

تصاویر جلسه:

نمونه گواهی شرکت در سخنرانی ارائه شده به شرکت کنندگان

اخبار مرتبط

Photo Report of the 3rd Scientific Lecture, December 2021, Dr Yasi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *